Regulamin dodawania ogłoszeń

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis www.ogloszenia.makow24.pl jest integralną częścią portalu makow24.pl, którego wyłącznym wydawcą jest firma PRO-NET Krzysztof Chojnowski z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Insurekcyjnej 6B, NIP 7582123453, REGON 140784668.
 2. Serwis, zwany dalej "Ogłoszeniami" umożliwia użytkownikom portalu zamieszczanie ogłoszeń drobnych.
 3. Serwis przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu makowskiego.
 4. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z serwisu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. Używane w regulaminie pojęcie "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego uczestnika konkursu na podany przez Wydawcę numer.
 6. Partnerem serwisu jest Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek SA, ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP: 675-12-79-514, któe wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług Premium SMS.
 7. Usługa Premium SMS umożliwia korzystanie z odpłatnej funkcjonalności serwisu, tj. wyróżnianie ogłoszeń drobnych. Cena wiadomości SMS wysłanej za pośrednictwem usługi Premium SMS obciążona jest stałą stawką niezależnie od taryfy użytkownika.

§ 2 Zasady korzystania z serwisu

 1. Ogłoszenie dodać można na stronie www.ogloszenia.makow24.pl.
 2. Dodane ogłoszenia pojawia się w serwisie bezpośrednio po jego zamieszczeniu w odpowiednio wybranej przez użytkownika kategorii.
 3. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne, chyba że, użytkownik chce skorzystać ze specjalnej opcji wyróżnienia ogłoszenia drobnego.
 4. Wyróżnienie ogłoszenia powoduje wyświetlanie go na początku listy ogłoszeń danej kategorii w kolejności chronologicznej.
 5. Ogłoszenia niewyróżnione wyświetlane są w porządku chronologicznym tuż za ogłoszeniami wyróżnionymi.
 6. Aby wyróżnić ogłoszenie, należy wysłać wiadomość tekstową (SMS) na numer podany w formularzu dodawania ogłoszenia oraz wpisać otrzymany sms-em zwrotnym specjalny kod.
 7. Istnieją także inne, bardziej rozbudowane formy promocji ogłoszeń, z których skorzystać można kontaktując się z działem reklamy.
 8. Całkowity koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
 9. Użytkownik może wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów z jednego numeru telefonu, jednak wpisanie jednego kodu oznacza wyróżnienie tylko jednego ogłoszenia.
 10. Właściciel serwisu oświadcza, że nie będzie przetwarzał danych podanych przez użytkowników w celach marketingowych bez ich zgody.
 11. Wydawca informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 12. Wydawca oświadcza, że dopełni wszelkich starań, aby dane zgromadzone w bazie danych, tj. jak hasła czy adresy e-mail nie zostały przejęte przez osoby do tego nieuprawione.
 13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w postaci działania serwisu bez podania przyczyny.
 14. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe przez nieprawidłowe działanie serwisu, o ile nie są ujęte w §3 niniejszego regulaminu.
 15. Wydawca nie gwarantuje prawidłowego działania serwisu przez cały czas, jednak dopełni starań, aby wszelkie problemy techniczne były możliwie mało uciążliwe. Dopełni także wszelkich starań, aby usunąć problemy możliwie szybko.
 16. Zabrania się dodawania ogłoszeń:
  • w czyimś imieniu
  • o treści ogólnie przyjętej jako wulgarna, obrażającej kogoś, niestosownej
  • z dużą częstotliwością o tej samej lub zbliżonej treści
  • mających na celu podszywanie się lub wyłudzanie danych
  • o pracy przez Internet
  • o programach partnerskich, w których profit osiąga się głównie przez polecanie i pozyskiwanie nowych użytkowników
  • o treści łamiącej polskie prawo, tj. sprzedaż rzeczy kradzionych, podróbek itp.
  • zawierających zdjęcia lub treść o charakterze pornograficznym
  • o usługach erotycznych, sponsoringu i innych, które wykraczają poza normy obyczajowe, a które ze względu na swój charakter wymagają dyskrecji
  • zawierających adresy stron internetowych oferujących programy partnerskie, gry przez Internet itp.
  • zawierających odnośniki po kliknięciu w które użytkownik zdobywa punkty, zarabia pieniądze lub w jakikolwiek inny sposób jest wynagradzany przez Wydawcę strony, do której odnośnik prowadzi
  • reklamujących inne serwisy służące zamieszczaniu ogłoszeń drobnych
  • które w danych kontaktowych posiadają tylko adres e-mail
 17. Ogłoszenia niespełniające wymogów opisanych w punkcie 16 niniejszego regulaminu będą usuwane.
 18. Wydawca oświadcza, że ominięcie cenzora filtrującego treści zamieszczane przez Użytkownika, skutkować będzie usunięciem ogłoszenia.
 19. Wydawca ma prawo do usunięcia i/lub edycji ogłoszenia dodanego przez Użytkownika bez podania przyczyny.
 20. W przypadku usunięcia ogłoszenia, Wydawca zobowiązuje się, na wniosek Użytkownika, do zwrotu należności za usługę Premium SMS, o ile ogłoszenie było wyróżnione.
 21. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie oświadcza, że jego treść, ani zdjęcia w nim zamieszczone, nie naruszają praw osób trzecich i nie są własnością innych podmiotów lub osób.
 22. Na wniosek użytkownika, Wydawca może zabronić dostępu lub do ograniczyć osobom, które zamieszczają ogłoszenia bez zgody użytkownika, używając jego prywatnych danych.
 23. Wydawca zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do danych przetwarzanych w serwisie i związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownicy dokonują płatności za pośrednictwem Usług SMS Premium.

§ 3 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem serwisu muszą być kierowane do Wydawcy w formie pisemnej na adres PRO-NET Krzysztof Chojnowski, ul. Insurekcyjna 6B, 07-410 Ostrołęka lub za pomocą poczty e-mail na adres , w terminie 30 dni od daty wystąpienia problemu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia (jeśli dotyczy), jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z odnośnikiem do zamieszczonego ogłoszenia (jeśli dotyczy).
 3. Złożone przez Użytkowników reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Wydawca nie jest odpowiedzialny za niedostępność serwisu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że system SMS-owy będzie wolny od zakłóceń lub błędów. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 5. Wydawca nie jest odpowiedzialny za treść ogłoszeń dodawanych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
 6. Wydawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich w serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.